810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Aktuální informace ke členské schůzi 23.12.2020

16. prosince 2020

S ohledem na vývoj pandemie onemocnění SARS-Cov2 a v návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 1332 ze dne 14. prosince 2020 níže uvádíme přehled nezbytných hygienických opatření, která bude třeba dodržovat během zasedání členské schůze dne 23. prosince 2020. Děkujeme za pochopení.

SDĚLENÍ ČLENŮM NEY SD OHLEDNĚ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PŘI ORGANIZACI ČLENSKÉ SCHŮZE


NEY spořitelní družstvo se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 26137755 („Družstvo“) tímto s ohledem na vývoj pandemie onemocnění SARS-Cov2 („Covid-19“) a plánované konání členské schůze Družstva dne 23. prosince 2020 v 10:00 hod na adrese Jan Paukert Bistro, Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8, Karlín („Členská schůze“) oznamuje:

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 vláda České republiky usnesením s účinností od 18. prosince 2020 zakázala pobyt v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech s výjimkou mj. osob vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost a dále zakázala volný pohyb osob s výjimkou mj. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.


Vzhledem k výše uvedenému a výkladu jednotlivých ustanovení Družstvo neidentifikovalo v rámci krizových opatření výslovný zákaz konání členských schůzí družstev apod. za předpokladu, že budou dodržena nezbytná hygienická opatření. S ohledem na výše uvedené Družstvo rozhodlo o následujících hygienických opatřeních, která bude nutné dodržovat v rámci konání Členské schůze:

  1. Členské schůze se nemohou účastnit členové družstva s příznaky onemocnění Covid- 19 (jako je zvýšená teplota, bolesti hlavy, dýchací obtíže, rýma, kašel, únava, ztráta čichu apod.). V souvislosti s tímto bodem však Družstvo svým členům sděluje, že v souladu se stanovami Družstva a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech se člen družstva může zúčastnit Členské schůze i v zastoupení na základě písemné plné moci. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen.
  2. Při vstupu do prostor konání Členské schůze odevzdá každý člen družstva nebo jeho zástupce řádně vyplněné a vlastnoručně podepsané čestné prohlášení ve vztahu k nemoci Covid-19, které bude k dispozici při vstupu do prostor konání Členské schůze. Neodevzdá-li účastník Členské schůze toto řádně vyplněné a vlastnoručně podepsané čestné prohlášení, nebude mu umožněn vstup do prostor konání Členské schůze.
  3. Všichni účastnící budou po celou dobu konání Členská schůze povinni dodržovat pokyny jejích pořadatelů.
  4. V prostorách konání Členské schůze budou zajištěny prostředky k časté dezinfekci rukou.
  5. Všichni účastníci budou povinni po celou dobu trvání Členské schůze používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. rouška, respirátor, štít, šátek apod.
  6. V prostorách konání Členské schůze bude nutné, bude-li to možné, mezi osobami udržovat rozestup alespoň 2 metry.
  7. Jakákoliv konzumace v prostorách, kde bude probíhat Členská schůze, je zakázaná, a to za účelem minimalizace rizika nákazy.

Přečtěte si také

Kontakt pro média

Kontakt pro média

Petr Vondráček
Ředitel pro business development

+420 774 897 575

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?