810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi - 23. 9. 2014

5. září 2014

Představenstvo ANO spořitelního družstva, se sídlem: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 261 37 755, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr., vložce 4708 (dále jen „družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 23. 09. 2014 v 9:00 hodin na adrese sídla centrály družstva, ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Pořad jednání členské schůze ANO SD:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Schválení jednacího řádu
  4. Volba nového člena představenstva družstva
  5. Souhlas s vložením dalších členských vkladů
  6. Závěr

Prezence členů družstva bude probíhat dne 23. 09. 2014 od 8:30 do 9:00 hodin. Při prezenci se členové družstva musí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle centrály družstva.

 

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo ANO spořitelního družstva náhradní členskou schůzi na den 23. 09. 2014 od 11:00 hodin, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů družstva na náhradní členskou schůzi bude probíhat od 10:30 do 11:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

 

Pozvánka: pozvanka na clenskou schuzi 23092014.pdf

Přečtěte si také

Ing. Tomáš Sadílek

Ing. Tomáš Sadílek

Manažer marketingu a pobočkové sítě

+420 733 612 467

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?