810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi - 25. 11. 2014

7. listopadu 2014

Představenstvo ANO spořitelního družstva, se sídlem: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 261 37 755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr., vložce 4708 (dále jen „družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 25. 11. 2014 v 9:00 hodin na adrese sídla centrály družstva, ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Pořad jednání členské schůze ANO SD:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Schválení jednacího řádu
  4. Snížení základního členského vkladu na 1000,-Kč. Návrh usnesení členské schůze k tomuto bodu – viz příloha.
  5. Schválení nového znění článku IX odst. 1 stanov ANO SD v návaznosti na schválení návrhu usnesení uvedeného v bodu 4 pořadu jednání členské schůze – viz příloha.
  6. Vyslovení souhlasu členské schůze s dalšími členskými vklady v důsledku snížení základního členského vkladu u splacených členských vkladů v dosavadní výši a rozhodnutí o způsobu vypořádání u nesplacených členských vkladů – návrh usnesení viz příloha
  7. Souhlas s vložením dalších členských vkladů
  8. Závěr

Prezence členů družstva bude probíhat dne 25. 11. 2014 od 8:30 do 9:00 hodin. Při prezenci se členové družstva musí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle centrály družstva.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo ANO spořitelního družstva náhradní členskou schůzi na den 25. 11. 2014 od 11:00 hodin, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů družstva na náhradní členskou schůzi bude probíhat od 10:30 do 11:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Pozvánka: Pozvanka_na_clenskou_schuzi_25112014.pdf

 

Příloha:

Příloha k pozvánce na členskou schůzi ANOSD konanou dne 25.11.2014

1. Návrh usnesení členské schůze k  bodu 4 pořadu jednání členské schůze:

„Členská schůze rozhodla, po předchozím souhlasu České národní banky, o snížení výše základního členského vkladu na částku 1.000,-Kč.“

2. Návrh nového znění článku IX. odst. 1 stanov ANO SD – bod 5 pořadu jednání členské schůze:

„Členský vklad může být pouze peněžitý. Výše základního členského vkladu je pro každého člena stejná a činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Základní členský vklad, jakož i případné další členské vklady, budou splaceny bezhotovostním převodem na účet Družstva, složením hotovosti na účet Družstva anebo složením hotovosti do pokladny Družstva. Výše vstupního členského vkladu činí 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká). Částku základního členského vkladu přesahující vstupní vklad je člen povinen splatit do tří (3) let od vzniku členství.“

3. Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání členské schůze:

„Členská schůze vyslovuje souhlas s tím, že u splacených členských vkladů část rozdílu mezi dosavadní výší splaceného základního členského vkladu a novou výší splaceného základního členského vkladu, která je nejvyšším celočíselným pětinásobkem nové výše základního členského vkladu, představuje další členský vklad příslušného člena. Zbývající část rozdílu mezi dosavadní a novou výší základního členského vkladu bude vypořádána obdobně jako při snížení dalšího členského vkladu, přičemž majetkové vypořádání se vypočte obdobně jako vypořádací podíl.  U těch dosavadních členských vkladů, které byly splaceny pouze v takovém rozsahu, že neumožňují postup formou vložení dalšího členského vkladu, činí nově povinnost splatit pouze novou výši základního členského vkladu s tím, že případný rozdíl mezi splacenou výší dosavadního členského vkladu převyšující částku 1.000,-Kč a novou výší základního členského vkladu bude vypořádán obdobně jako při snížení dalšího členského vkladu, přičemž majetkové vypořádání se vypočte obdobně jako vypořádací podíl.“

Přečtěte si také

Ing. Tomáš Sadílek

Ing. Tomáš Sadílek

Manažer marketingu a pobočkové sítě

+420 733 612 467

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?