810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi - 25. 11. 2014

7. listopadu 2014

Představenstvo ANO spořitelního družstva, se sídlem: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 261 37 755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr., vložce 4708 (dále jen „družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 25. 11. 2014 v 9:00 hodin na adrese sídla centrály družstva, ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Pořad jednání členské schůze ANO SD:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Snížení základního členského vkladu na 1000,-Kč. Návrh usnesení členské schůze k tomuto bodu – viz příloha.
 5. Schválení nového znění článku IX odst. 1 stanov ANO SD v návaznosti na schválení návrhu usnesení uvedeného v bodu 4 pořadu jednání členské schůze – viz příloha.
 6. Vyslovení souhlasu členské schůze s dalšími členskými vklady v důsledku snížení základního členského vkladu u splacených členských vkladů v dosavadní výši a rozhodnutí o způsobu vypořádání u nesplacených členských vkladů – návrh usnesení viz příloha
 7. Souhlas s vložením dalších členských vkladů
 8. Závěr

Prezence členů družstva bude probíhat dne 25. 11. 2014 od 8:30 do 9:00 hodin. Při prezenci se členové družstva musí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle centrály družstva.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo ANO spořitelního družstva náhradní členskou schůzi na den 25. 11. 2014 od 11:00 hodin, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů družstva na náhradní členskou schůzi bude probíhat od 10:30 do 11:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Pozvánka: Pozvanka_na_clenskou_schuzi_25112014.pdf

 

Příloha:

Příloha k pozvánce na členskou schůzi ANOSD konanou dne 25.11.2014

1. Návrh usnesení členské schůze k  bodu 4 pořadu jednání členské schůze:

„Členská schůze rozhodla, po předchozím souhlasu České národní banky, o snížení výše základního členského vkladu na částku 1.000,-Kč.“

2. Návrh nového znění článku IX. odst. 1 stanov ANO SD – bod 5 pořadu jednání členské schůze:

„Členský vklad může být pouze peněžitý. Výše základního členského vkladu je pro každého člena stejná a činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Základní členský vklad, jakož i případné další členské vklady, budou splaceny bezhotovostním převodem na účet Družstva, složením hotovosti na účet Družstva anebo složením hotovosti do pokladny Družstva. Výše vstupního členského vkladu činí 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká). Částku základního členského vkladu přesahující vstupní vklad je člen povinen splatit do tří (3) let od vzniku členství.“

3. Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání členské schůze:

„Členská schůze vyslovuje souhlas s tím, že u splacených členských vkladů část rozdílu mezi dosavadní výší splaceného základního členského vkladu a novou výší splaceného základního členského vkladu, která je nejvyšším celočíselným pětinásobkem nové výše základního členského vkladu, představuje další členský vklad příslušného člena. Zbývající část rozdílu mezi dosavadní a novou výší základního členského vkladu bude vypořádána obdobně jako při snížení dalšího členského vkladu, přičemž majetkové vypořádání se vypočte obdobně jako vypořádací podíl.  U těch dosavadních členských vkladů, které byly splaceny pouze v takovém rozsahu, že neumožňují postup formou vložení dalšího členského vkladu, činí nově povinnost splatit pouze novou výši základního členského vkladu s tím, že případný rozdíl mezi splacenou výší dosavadního členského vkladu převyšující částku 1.000,-Kč a novou výší základního členského vkladu bude vypořádán obdobně jako při snížení dalšího členského vkladu, přičemž majetkové vypořádání se vypočte obdobně jako vypořádací podíl.“

Přečtěte si také

 • Pozvánka na členskou schůzi NEY …

  24. 11/2020

  Představenstvo NEY spořitelního družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 23.12.2020 v 10:00 hod na adrese Jan Paukert Bistro, Rohanské nábřeží …

 • Bankovnípoplatky.cz si všímají našeho …

  19. 11/2020

  Podnikatelé a živnostníci v krizi: Jak jim v těžké době pomáhají banky?

 • Finparáda.cz se nás zeptala

  16. 11/2020

  Co v současné době nabízíte svým klientům z řad podnikatelů a živnostníků? Jaký zajímavý, unikátní či zásadní produkt či službu může klient z tohoto segmentu …

Kontakt pro média

Kontakt pro média

Petr Vondráček
Ředitel pro business development

+420 774 897 575

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?