810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi - 29.7.2015

13. července 2015

Představenstvo ANO spořitelního družstva, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 261 37 755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr., vložce 4708 (dále jen „družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává

Pořad jednání členské schůze ANO SD:

1.      Zahájení

2.      Volba orgánů členské schůze

3.      Schválení jednacího řádu

4.      Volba nového člena úvěrové komise družstva

5.      Zřízení fondu na krytí ztráty

6.      Rozhodnutí o čerpání prostředků z fondu na krytí ztráty ke dni 31.7.2015

7.      Schválení nového znění následujících ustanovení stanov ANO SD v návaznosti na zřízení fondu na krytí ztráty:

a)      Čl. XXIII. odst. 1;

b)     Čl. XXIII. odst. 4 a odst. 5;

c)      Čl. XXVII odst. 3:

8.      Závěr

Prezence členů družstva bude probíhat dne 29. 7. 2015 od 8:30 do 9:00 hodin. Při prezenci se členové družstva musí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Podpis člena na plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva.

 

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo ANO spořitelního družstva náhradní členskou schůzi na den 29. 7. 2015 od 11:00 hodin, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů družstva na náhradní členskou schůzi bude probíhat od 10:30 do 11:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Pozvánka :/upload/File/pozvanky/pozvanka-na-clenskou-schuzi-ano-sd-2015-07-29.pdf

 

Přečtěte si také

Ing. Tomáš Sadílek

Ing. Tomáš Sadílek

Manažer marketingu a pobočkové sítě

+420 733 612 467

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?