810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi ANO spořitelní družstvo

29. září 2017

Představenstvo ANO spořitelního družstva svolává členskou schůzi dne 20. 10. 2017 v 9:00 hodin v konferenčním sálu hotelu Alwyn, Praha 8 – Karlín.

Představenstvo ANO spořitelního družstva se sídlem Rohanského nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 261 37 755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 (dále jen „Družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 20. 10. 2017 9:00 hodin v konferenčním sálu hotelu Alwyn. 

adresa:
Vítkova ul. 26/151,
186 00 Praha 8 – Karlín

Pořad jednání členské schůze ANO SD:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Změna obchodní firmy ANO SD (změna názvu společnosti)
  4. Volba nového člena úvěrové komise ANO SD
  5. Schválení smluv o dalším členském vkladu ve výši 1.000.000 Kč a více 
  6. Závěr 

Prezence členů

Prezence členů Družstva bude probíhat dne 20. 10. 2017 od 8:30 do 9:00 hodin. Při prezenci se členové družstva musejí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Termín náhradní členské schůze

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo Družstva náhradní členskou schůzi na den 20. 10. 2017 od 10:00 hodin, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů Družstva na náhradní členské schůzi bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Ing. Petr Illetško,
předseda představenstva

MBA Jan Pelíšek,
místopředseda představenstva

Příloha: oficiální pozvánka (pdf, 456 KB)

 

Přečtěte si také

Kontakt pro média

Kontakt pro média

Petr Vondráček
Ředitel pro business development

+420 774 897 575

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?