810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi NEY spořitelní družstvo

27. listopadu 2017

Představenstvo NEY spořitelního družstva se sídlem Rohanského nábřeží 671/15, Praha 8, Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 26137755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 (dále jen „Družstvo“ nebo „NEY SD“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 14.12.2017 v 9:00 hodin v konferenčním sálu hotelu Alwyn na adrese: Vítkova ul. 26/151, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00.

 

Pořad jednání členské schůze NEY SD:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Schválení jednacího řádu členské schůze  
  4. Schválení smluv o dalším členském vkladu ve výši 1 mil. Kč a více
  5. Schválení změn stanov
  6. Závěr

Prezence členů Družstva bude probíhat dne 14.12.2017 od 8:30 hod do 9:00 hod. Při prezenci se členové Družstva musejí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen.
V příloze pozvánky Vám zasíláme návrh změn stanov (změnovou verzi stanov).
V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo Družstva náhradní členskou schůzi na den 14.12.2017 od 10:00 hod, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů Družstva na náhradní členské schůzi bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
 

Přílohy:

Pozvánka na členskou schůzi, PDF (0,24 MB)
Návrh změn stanov (finální verze), PDF (0,43 MB)
Návrh změn stanov (změnová verze), PDF (0,44 MB)

Přečtěte si také

Kontakt pro média

Kontakt pro média

Petr Vondráček
Ředitel pro business development

+420 774 897 575

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?