810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi NEY spořitelní družstvo

9. března 2018

Představenstvo NEY spořitelního družstva se sídlem Rohanského nábřeží 671/15, Praha 8, Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 26137755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 (dále jen „Družstvo“ nebo „NEY SD“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 28. 3. 2018 v 9:00 hodin v konferenčním sálu hotelu Alwyn na adrese: Vítkova ul. 26/151, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00.

 

Pořad jednání členské schůze NEY SD:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Schválení jednacího řádu členské schůze  
  4. Schválení smluv o dalším členském vkladu ve výši 1 mil. Kč a více
  5. Odvolání a volba členů kontrolní komise
  6. Závěr

 

Prezence členů Družstva bude probíhat dne 28. 3. 2018 od 8:30 hod do 9:00 hod. Při prezenci se členové Družstva musejí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen. V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo Družstva náhradní členskou schůzi na den 28.3.2018 od 10:00 hod, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů Družstva na náhradní členské schůzi bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

 

Přílohy:

Pozvánka na členskou schůzi, PDF (345 KB)

Přečtěte si také

Ing. Tomáš Sadílek

Ing. Tomáš Sadílek

Manažer marketingu a pobočkové sítě

+420 733 612 467

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?