810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Často kladené otázky

Termínované vklady

Mění se úrokové sazby v průběhu trvání termínovaného vkladu?
Ne, úroková sazba je fixní po celou dobu trvání termínovaného vkladu. Našim cílem je nabízet co nejlepší zhodnocení peněz s garancí podmínek.
Kolik si u vás mohu uložit peněz a kdo mi garantuje jejich navrácení?
Výše vašeho termínovaného vkladu záleží na vašich finančních možnostech. Minimální částka je 20 000 Kč. NEY SD termínované vklady zhodnocuje velmi obezřetně; činí vše potřebné, aby vám zajistilo jejich návratnost. Prostředky na vkladovém účtu jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 euro, resp. ekvivalentu v Kč.
Jaké jsou podmínky pro úročení termínovaného vkladu?
Člen družstva je ze zákona povinen pro účely úročení termínovaného vkladu složit základní členský vklad ve výši 1 000 Kč a další členský vklad, které ve svém součtu představují 1/10 výše termínovaného vkladu. Zjednodušeně řečeno, pokud si sjednáte termínovaný vklad ve výši 100 000 Kč a budete chtít, aby se celý tento vklad úročil, musíte ještě vložit 1/10 tj. 10 000 Kč a to formou základního + dalšího vkladu). Členské vklady nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění. Po ukončení trvání termínovaného vkladu, resp. po ukončení členství v NEY SD jsou členské vklady předmětem vypořádání (vyplaceny na základě podmínek určených ve stanovách). Členské vklady lze také úplatně nebo bezúplatně převést. S nalezením vhodné protistrany k úplatnému převodu (prodeji) vám rádi pomůžeme.
Musím z připsaných úroků z termínovaného vkladu zaplatit nějakou daň?
Fyzickým osobám srážkovou daň strhneme automaticky po připsání úroků, podnikatelé si připsané úroky z termínovaných vkladů musejí samostatně uvést a uplatnit v daňovém přiznání.
Mohu si peníze vybrat u vás na pobočce nebo je tam i vložit v hotovosti?
Naše pobočky jsou bezhotovostní, vaše prostředky můžete poslat na náš účet z jakéhokoliv vašeho účtu vedeného u nás nebo u kterékoliv banky v ČR.
Je možné v průběhu termínovaného vkladu sjednat změnu jeho podmínek?
Změna podmínek termínovaného vkladu (např. výběr jeho části) je nestandardní zásah do produktu, který vždy musí schválit představenstvo. Je-li důvodem k požadavku ke změně podmínek vážná životní událost nebo obdobné neočekávané změny okolností, vycházíme vám vstříc rychlým řešením vaší situace.
Jak vysoký úrok mi dáte, pokud se u vás rozhodnu uložit své peníze?
Výše úroku je uvedena v úrokovém lístku a je závislá na typu produktu a délce doby, na kterou vaše prostředky uložíte. Dlouhodobě nabízíme termínované vklady s nejlepší úrokovou sazbou na trhu.

Podřízené vklady

Co je to podřízený vklad?
Podřízený vklad představuje alternativní investiční produkt k termínovaným vkladům. Cílem produktu je nabídnout dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků s nadprůměrným úročením. Podřízený vklad představuje formu investice do kapitálu Družstva, na kterou se nevztahuje žádný systém pojištění vkladů ani jiná ochrana návratnosti vložených finančních prostředků.
Jaká rizika jsou spjata s podřízeným vkladem?
Podřízený vklad není pojištěn u Garančního systému finančního trhu jako v případě termínovaných vkladů. V případě likvidace nebo úpadku (insolvence) Družstva je podřízený vklad splacen až po splacení ostatních nepodřízených pohledávek za Družstvem. Podřízené vklady jsou mezi sebou rovnocenné a v případě, že aktiva Družstva nebudou postačovat k jejich úplnému uspokojení, uspokojí se poměrně.
Byla nabídka podřízeného vkladu schválena oprávněnou autoritou?
Nabídka podřízeného vkladu a jeho základní parametry byly schváleny Českou národní bankou. NEY SD jako finanční instituce vykonává svoji činnost pod dohledem České národní banky jakožto bankovního regulátora.
Musím být členem družstva, abych si mohl sjednat podřízený vklad?
Ano. Členem družstva se ale stanete velice snadno. Stačí, když podepíšete přihlášku a zaplatíte základní členský vklad ve výši 1 000 Kč. Tato částka je vám po ukončení podřízeného vkladu a vypovězení členství vypořádána.
Proč bych měl investovat do podřízeného vkladu?
NEY SD je silná finanční instituce, která vykonává svoji činnost pod dohledem České národní banky již po dobu 20 let. Podřízený vklad představuje možnost nadstandardního zhodnocení finančních prostředků vysokou úrokovou sazbou ve výši 5,5 % p. a. Nabídka produktu byla schválena Českou národní bankou. Klient by měl samozřejmě zvážit všechna rizika, která jsou s podřízeným vkladem spojena, zejména skutečnost, že vklad není pojištěn u Garančního systému finančního trhu.
Proč je výnos tak vysoký ve srovnání s termínovaným vkladem?
Podřízený vklad vstupuje do regulatorního kapitálu Družstva. Podřízený vklad tak díky silnější kapitálové stabilitě Družstva pomáhá k rozvoji našich služeb. Podřízený vklad není ze zákona pojištěn a za to nabízíme našim klientům vyšší odměnu za projevenou důvěru v podobě vyššího úroku oproti pojištěným termínovaným vkladům.
Co když bude Družstvo ve ztrátě?
Na výplatu úroků po dobu trvání podřízeného vkladu to nemá vliv.
Vztahuje se na podřízený vklad zákonné pravidlo 1/10?
Ne, na podřízené vklady se nevztahuje zákonné pravidlo 1/10. Není nutné splatit další členský vklad ve výši desetiny podřízeného vkladu.
Proč Družstvo nabízí podřízený vklad?
Podřízený vklad se započítává do regulatorního kapitálu Družstva. Družstvo je v důsledku neustále se zpřísňujících regulatorních požadavků nuceno, tak jako všechny finanční instituce, svůj regulatorní kapitál průběžně posilovat a podřízený vklad je jednou z cest, jak toho dosáhnout a zároveň nabídnout členům Družstva zajímavé zhodnocení finančních prostředků.
Mohu podřízený vklad vypovědět předčasně?
Ne, nemohu.
Na jaký účet budou zasílány úroky z podřízeného vkladu?
Preferujeme běžný účet klienta u NEY SD. Pokud má klient zájem, úroky mohou být zasílány na běžný účet u jiného peněžního ústavu.
Lze podřízený vklad použít jako zajištění, např. za úvěr u jiného peněžního ústavu?
Ne, to není možné. Klient není oprávněn zřídit jakékoliv zajištění k podřízenému vkladu ve prospěch třetích osob.
Mohu hlasovat na členské schůzi Družstva podle výše svého podřízeného vkladu?
Počet hlasů klienta na členské schůzi Družstva se odvíjí od výše členského vkladu, nikoliv od výše podřízeného vkladu. Výše podřízeného vkladu nemá vliv na výši členského vkladu, tj. nikterak neovlivňuje počet hlasů spjatých s členstvím v Družstvu.
Mohu podřízený vklad někomu prodat nebo na někoho převést?
Ne, v zásadě nemohu. Klient je oprávněn postoupit pohledávku ze smlouvy o podřízeném vkladu na jiného člena Družstva pouze na základě předchozího písemného souhlasu Družstva.
Co se děje s penězi, které vložím do podřízeného vkladu?
Podřízený vklad se započítává do regulatorního kapitálu družstva. V důsledku navýšení regulatorního kapitálu (silnější kapitálové stabilitě) může družstvo rozvíjet nabízené služby (např. poskytovat větší objemy zajištěných úvěrů). Zákon nikterak neupravuje způsob nakládání s finančními prostředky z podřízených vkladů. Družstvo tak s nimi může nakládat při poskytování svých služeb, např. při výplatě termínovaných vkladů či poskytování úvěrů, samozřejmě vždy obezřetně v souladu s regulací spořitelních záložen.

Americká hypotéka

Co je to Americká hypotéka?
Americká hypotéka je neúčelový spotřebitelský úvěr, který může být splacen prodejem nemovitosti spotřebitele nebo z jiných zdrojů na konci doby splatnosti úvěru (nikoliv pravidelnými splátkami). Úvěrová smlouva je uzavřena se splatností na dobu 1-5 let a úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Klient tedy po dobu trvání úvěrové smlouvy neplatí klasické měsíční splátky a úroky jsou připočítávány k jistině. Jistina úvěru se splatí na konci splatnosti úvěru z prodeje nemovitosti, případně z jiných zdrojů. Po celou dobu zůstává klient majitelem nemovitosti a sám také řeší její prodej za jím stanovenou cenu.
Jaké jsou hlavní výhody Americké hypotéky?
Okamžitě vám půjčíme peníze, bez ověřování vašich příjmů. Během trvání úvěru se nemusíte starat o měsíční splátky, úvěr splatíte až na jeho konci. Zůstáváte nadále vlastníkem své nemovitosti. Získáte najednou větší obnos peněz, a to na jakýkoliv účel.
Kam zmizela Reverzka?
Nezmizela. Došlo k přejmenování na všeobecně uznávanejší název Americká hypotéka.
Pro koho je Americká hypotéka určena?
Americká hypotéka je vhodné řešení pro každého, kdo vlastní nemovitost, potřebuje okamžitý zdroj peněz, k jakémukoliv účelu a má možnost úvěr splatit prodejem této nemovitosti nebo z jiných zdrojů.
Je možné úvěr splatit dříve?
Americká hypotéka může být splacena i dříve a to finančními prostředky získanými prodejem zastavené nemovitosti, popř. z jiných zdrojů. Provedení mimořádné splátky se řídí zákonem 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Mimořádné splátky i předčasné splacení úvěru není zpoplatněno.
Jak dlouho trvá vyřízení úvěru a co potřebuji doložit?
Kompletní úvěrovou žádost jsme schopni zpracovat již za 5 dní, pokud jsou dodané všechny potřebné dokumenty. K vyřízení úvěru je potřeba minimum podkladů, především vyplněná a podepsaná žádost, doklady totožnosti a odhad nemovitosti.
Poskytnete mi úvěr, i když je má nemovitost zastavena?
V případě, že úvěr bude použit na vyplacení této zástavy, tak vám Americkou hypotéku poskytneme.
Poskytnete mi úvěr, i když jsem v insolvenci nebo exekuci?
V tomto případě musíme bohužel vaši žádost zamítnout.
Jakou formou lze peníze z úvěru čerpat?
Peníze vám budou vyplaceny jednorázově převodem na účet u NEY spořitelního družstva.
Na co je možné peníze z úvěru použít?
Prostředky z úvěru lze využít na cokoliv. Je možné za ně hradit opravy nemovitosti, nákup nového vozu, ale i cestování, splacení stávajících dluhů nebo jako finanční podporu blízkým.
Jaká je maximální výše úvěru?
Úvěr lze čerpat ve výši od 200 000,- Kč do 30 000 000,- Kč.
Jaká je výše úroku a kdy se hradí?
Americká hypotéka je úročena úrokovou sazbou od 8 % p.a. Je splacena výnosem z prodeje nemovitosti spotřebitele na konci doby splatnosti úvěru (nikoliv pravidelnými splátkami).
Mohou o úvěr žádat manželé?
Ano, ideálně za situace, kdy manželé vlastní nemovitost v rámci společného jmění manželů.
Lze úvěr čerpat v cizí měně?
Tento úvěr je nabízen pouze v českých korunách.
K čemu se úvěrem zavazujete?
Po dobu trvání úvěru se zavazujete k tomu, že se k nemovitosti budete chovat stejně jako doposud. To znamená, že budete o dům/byt nadále řádně pečovat, platit veškeré účty spojené s vaší nemovitostí, platit pojištění nemovitosti a nemovitost po dobu trvání úvěru nezcizíte.
Kdy bude Americká hypotéka předčasně splatná?
Úvěr může NEY spořitelní družstvo předčasně zesplatnit dojde-li k porušení úvěrové smlouvy - např. pokud není hrazeno pojistné k pojištění nemovitosti a to zanikne, nebo pokud je na klienta uvalena exekuce.
Co když budu chtít svou nemovitost prodat?
Svou nemovitost můžete kdykoliv prodat. Protože na ní bude váznout zástavní právo, je třeba nás oslovit a požádat o souhlas s jejím prodejem. Z výnosu prodeje je samozřejmě třeba úvěr předčasně doplatit.
Co se stane, pokud by má nemovitost v průběhu úvěru byla zničena živlem?
Úvěr bude splacen z pojištění nemovitosti.
Může o úvěr žádat více osob, pokud vlastní nemovitost společně?
Pokud nemovitost vlastní více osob, pak je nezbytné, aby žadatelem o úvěr byli všichni spoluvlastníci.
Mohu, jako majitel, pronajmout nemovitost částečně nebo celou ?
Ano, nemovitost či její část lze pronajmout se souhlasem věřitele.
Jak probíhá splacení Americké hypotéky?
Klient vrátí poskytnuté peněžní prostředky z výtěžku prodeje nemovitosti nebo z jiných zdrojů ke dni splatnosti úvěru. NEY SD bude klienta 6 měsíců před splatností úvěru informovat o blížící se době splatnosti úvěru a písemně jej požádá o zahájení kroků vedoucích k prodeji nemovitosti.

Americká investiční hypotéka

Co je to Americká investiční hypotéka?
Americká investiční hypotéka je účelový spotřebitelský úvěr primárně určený na nákup nemovitosti. Úvěrová smlouva je uzavřena se splatností na dobu 2-5 let a úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Klient po dobu trvání úvěrové smlouvy neplatí klasické měsíční splátky a úroky jsou připočítávány k jistině. Jistina úvěru (vč. přirostlých úroků) se splatí na konci splatnosti úvěru z prodeje této nemovitosti, případně z jiných zdrojů. Po celou dobu zůstává klient majitelem nemovitosti. Cena nemovitosti v okamžiku jejího prodeje je stanovena po dohodě s NEY spořitelním družstvem.
Jaké jsou hlavní výhody Americké investiční hypotéky?
Okamžitě vám půjčíme peníze, bez ověřování vašich příjmů. Půjčíme vám až 80 % hodnoty nemovitosti. Během trvání úvěru se nemusíte starat o měsíční splátky, úvěr splatíte až na jeho konci. Po celou dobu zůstáváte vlastníkem pořízené nemovitosti.
Pro koho je Americká investiční hypotéka určena?
Americká investiční hypotéka je vhodné řešení pro každého, kdo chce koupit nemovitost, potřebuje okamžitý zdroj peněz bez dokládání příjmu a má možnost úvěr splatit prodejem této nemovitosti nebo z jiných zdrojů na konci splatnosti úvěru.
Je možné úvěr splatit dříve?
Americká investiční hypotéka může být splacena i dříve a to finančními prostředky získanými prodejem zastavené nemovitosti, popř. z jiných zdrojů. Provedení mimořádné splátky se řídí zákonem 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Jak dlouho trvá vyřízení úvěru a co potřebuji doložit?
Kompletní úvěrovou žádost jsme schopni zpracovat již za 5 dní, pokud jsou dodané všechny potřebné dokumenty. K vyřízení úvěru je potřeba minimum podkladů, především vyplněná a podepsaná žádost, doklady totožnosti, odhad nemovitosti a návrh kupní smlouvy.
Poskytnete mi úvěr, i když je pořizovaná nemovitost zatížena zástavním právem?
V případě, že úvěr bude použit i na vyplacení této zástavy, tak vám Americkou investiční hypotéku poskytneme.
Poskytnete mi úvěr, i když jsem v insolvenci nebo exekuci?
V tomto případě musíme bohužel vaši žádost odmítnout.
Jakou formou lze peníze z úvěru čerpat?
Prostředky z úvěru budou čerpány v souladu s kupní smlouvou.
Na co je možné peníze z úvěru použít?
Prostředky z úvěru lze použít výhradně na nákup nemovitosti (pořízení investičního aktiva).
Jaká je maximální výše úvěru?
Úvěr lze čerpat ve výši od 200 000,- Kč do 30 000 000,- Kč.
Jaká je výše úroku a kdy se hradí?
Americká investiční hypotéka je úročena úrokovou sazbou od 8 % p.a. Je splacena výnosem z prodeje nemovitosti spotřebitele na konci doby splatnosti úvěru (nikoliv pravidelnými splátkami).
Mohou o úvěr žádat manželé?
Ano, ideálně za situace, kdy manželé budou vlastníky kupované nemovitosti v rámci společného jmění manželů.
Lze úvěr čerpat v cizí měně?
Tento úvěr je nabízen pouze v českých korunách.
K čemu se úvěrem zavazujete?
Po dobu trvání úvěru se zavazujete k tomu, že se budete o nemovitost starat. To znamená, že budete o nemovitost řádně pečovat, platit veškeré účty spojené s vaší nemovitostí, platit pojištění nemovitosti a nemovitost po dobu trvání úvěru nezcizíte.
Kdy bude Americká investiční hypotéka předčasně splatná?
Úvěr může NEY spořitelní družstvo předčasně zesplatnit dojde-li k porušení úvěrové smlouvy - např. pokud není hrazeno pojistné k pojištění nemovitosti a to zanikne, nebo pokud je na klienta uvalena exekuce.
Co když budu chtít svou nemovitost prodat?
Svou nemovitost můžete kdykoliv prodat. Protože na ní bude váznout zástavní právo, je třeba nás oslovit a požádat o souhlas s jejím prodejem. Z výnosu prodeje je samozřejmě třeba úvěr předčasně splatit.
Co se stane, pokud by má nemovitost v průběhu úvěru byla zničena živlem?
Úvěr bude splacen z pojištění nemovitosti.
Může o úvěr žádat více osob, pokud budou nemovitost vlastnit společně?
Pokud nemovitost bude vlastnit více osob, pak je nezbytné, aby žadatelem o úvěr byli všichni spoluvlastníci.
Mohu, jako budoucí majitel, pronajmout nemovitost částečně nebo celou?
Ano, nemovitost či její část lze pronajmout se souhlasem věřitele.
Jak probíhá splacení Americké investiční hypotéky?
Klient vrátí poskytnuté peněžní prostředky z výtěžku prodeje nemovitosti nebo z jiných zdrojů ke dni splatnosti úvěru. NEY SD bude klienta 6 měsíců před splatností úvěru informovat o blížící se době splatnosti úvěru a písemně jej požádá o zahájení kroků vedoucích k prodeji nemovitosti.

Úvěr na bydlení

Chtěl bych si vzít úvěr na bydlení a zajímalo by mne, jak její vyřizování probíhá?
V rámci první schůzky v NEY spořitelním družstvu vám náš pracovník vyhotoví základní propočet úvěru, ve kterém zohlední vaše příjmy, výdaje a možné zajištění a současně také prověří, zda navrhovaný úvěr na bydlení odpovídá podmínkám. Pokud z výše uvedeného předběžného posouzení vyplývá, že úvěr je možné poskytnout, obdržíte od poradce seznam podkladů potřebných k vyřízení úvěru na bydlení (doklady totožnosti, dokumenty k příjmům, k předmětu a zajištění úvěru). Na další schůzce předáte výše uvedenou dokumentaci a na naši pracovníci posoudí, zda je poskytnutí úvěru reálné a vydáme vám žádost o ocenění. Po vyhotovení ocenění bude úvěr na bydlení zpracován a v případě kladného rozhodnutí stanovíme podmínky a připravíme k podpisu smluvní dokumentaci. Po splnění podmínek uvedených v úvěrové smlouvě je možné jeho čerpání.
Jaké podmínky musím splnit pro získání úvěru na bydlení?
Musíte prokázat dostatečné příjmy pro splácení požadovaného úvěru, nabídnout vhodné zajištění nemovitostí v dostatečné hodnotě a předložit příslušné podklady vyplývající z konkrétního účelu úvěru.
Mohu doložit pro získání úvěru na bydlení v ČR příjmy ze zahraničí?
Ano, jste-li zaměstnán u mezinárodní instituce nebo za prací do zahraničí každodenně dojíždíte, je tento příjem standardně akceptován. U jiných příjmů je pak posouzení individuální. Potvrzení o příjmu ze zahraničí by mělo obsahovat všechny informace, jako potvrzení o příjmu pro příjmy v ČR. Dokumenty v cizím jazyce musí být úředně přeložené.
Jaká je minimální a maximální výše úvěru na bydlení?
Minimální výše úvěru na bydlení je 200 000 korun a maximální částka je 30 miliónů korun.
Může požádat o úvěr na bydlení pouze jeden z manželů?
V případě, že máte zúžené společné jmění manželů či zrušené bezpodílové vlastnictví, může o úvěr na bydlení požádat pouze jeden z manželů. Tato skutečnost však musí být doložena „Dohodou o zúžení společného jmění manželů" nebo „Dohodou o zrušení bezpodílového vlastnictví". V opačném případě o úvěr na bydlení žádají manželé vždy společně.
Mohou se splácením úvěru na bydlení pomoci např. i rodiče?
Ano, v případě, že nebudete mít dostatečný příjem pro splácení, je možné, aby se na splátkách úvěru na bydlení podílely i jiné osoby např. rodiče, příbuzní, druh/družka atd.

Konsolidace

Co to vlastně znamená refinancování hypotéky?
Jedná o převedení vaší současné hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření do jiné banky, uzavřením nového úvěru s výhodnějšími podmínkami (např. nižší úroková sazba, vyhovující délka splácení, výhodnější parametry úvěru, změna zajištění, vyvázání spoludlužníků).
Kolik si mohu u vás půjčit peněz?
Každý žadatel o úvěr je individuálně posuzován a výše poskytnutého úvěru závisí na jeho individuálním ohodnocení. Díky tomu poskytujeme úvěry až do výše 2 miliónů korun.
Jak v praxi probíhá refinancování hypotéky?
Doporučujeme vám začít se zajímat o nabídky jiných finančních institucí cca 2 měsíce před koncem fixace. Vaše současná banka vám zašle novou nabídku úrokových sazeb pro jednotlivé fixace. Tyto nabídky porovnejte a za začněte si u té lepší instituce zjišťovat detaily hypotéčního úvěru nebo refinancování.
Co se stane, když se zpozdím se splátkou?
U nás v žádném případě nečekáme na den, kdy se klient zpozdí o jeden den se splátkou, abychom mu mohli sesplatnit celý úvěr a nemovitost prodat. Každopádně, pokud dopředu víte, že nebudete moct splácet například z rodinných důvodů, ztráty zaměstnání či jakéhokoli dalšího důvodu, neváhejte nás kontaktovat a najdeme společné řešení vzniklé situace.

Osobní neúčelový úvěr

Jsou s poskytnutím úvěru a jeho vedením spojené nějaké poplatky?
Všechny poplatky spojené s poskytnutím a vedením úvěru jsou uvedeny v Sazebníku a v úvěrové smlouvě.
Mohu si u vás vzít více úvěrů?
Jistě, nemusíte mít jen jeden úvěrový produkt, záleží jen na tom, jak budete individuálně vyhodnocen.
Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?
Spojte se prosím s našim úvěrovým pracovníkem. Společně naleznete cestu, jak toto nepříjemné životní období překonat.
Na jak dlouho mi půjčíte?
Splatnost našich úvěrů je až 15 let.
Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?
Vyplníte poptávku po úvěru a s úvěrovým pracovníkem dohodnete další kroky a doložení potřebných dokladů.
Kolik si mohu u vás půjčit peněz?
Každý žadatel o úvěr je individuálně posuzován a výše poskytnutého úvěru závisí na jeho individuálním ohodnocení. Díky tomu poskytujeme úvěry až do výše 20 miliónů korun.

Firemní úvěry

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?
Každý žadatel o úvěr je individuálně posuzován a výše poskytnutého úvěru závisí na jeho individuálním ohodnocení. Díky tomu poskytujeme úvěry až do výše 30 miliónů korun podle typu úvěru.
Jaké poskytujete typy firemních úvěrů?
Nabízíme úvěr pro developery, neúčelový úvěr, investiční úvěr a provozní úvěr.
Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?
Vyplníte poptávku po úvěru a s úvěrovým pracovníkem dohodnete další kroky a doložení potřebných dokladů.
Jak lze nastavit splácení úvěru?
Zcela individuálně. Splatnost úvěru je možné od 12 měsíců do 20 let. Úroky se splácejí vždy měsíčně, jistinu lze nastavit individuálně. Je možné splácet i podle harmonogramu vašeho projektu.
Lze použít tento typ úvěru jako hypotéku?
Nikoli. Podnikatelský úvěr je pouze pro firemní klienty. Pro tento případ máme k dispozici produkt Úvěr na bydlení, který spadá do osobních úvěrů.
Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?
Za předpokladu, že splníte podmínky pro poskytnutí úvěru, tak vám rádi vám půjčíme částku v Kč ve výši odpovídající částce v cizí měně, bohužel cizoměnové úvěry zatím neposkytujeme.
Můj současný úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?
Jistě, náš podnikatelský úvěr vám může sloužit na refinancování stávajícího.
Na co lze využít úvěr pro developery?
Úvěr pro developery je určen na financování nákupu pozemku, výstavbu projektu nebo na zpětné refinancování vynaložených nákladů na developerské projekty.
Podnikám a rád bych vybavil dílnu novým soustruhem, mohu si na něj u vás půjčit?
Jistě, náš podnikatelský investiční úvěr je přesně produkt šitý na míru přímo pro vás.
Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?
Poskytnuté prostředky jsou určeny na chod vaší živnosti nebo podniku, například na předzásobení materiálem či zbožím, na provozní financování výroby atd. Proto je nelze použít na cokoliv.

Členství v družstvu

Co mám přesně rozumět pod pojmem další členský vklad? Je tento další členský vklad ze zákona také pojištěn?
Jedná se o vklad, kterým se může člen družstva podílet nad rámec splaceného základního členského vkladu na základním kapitálu NEY spořitelní družstva. Ze zákona je od 1.7.2015 člen družstva, v případě, že chce úročit veškeré svoje finanční prostředky uložené na termínovaném vkladu, povinen mít splacen základní členský vklad a další členský vklad (DČV), které ve svém součtu představují jednu desetinu prostředků vložených na termínovaném vkladu navíc. Pokud součet základního členského vkladu a DČV nedosahuje výše 1/10 prostředků na termínovaném vkladu, je na termínovaném vkladu úročena pouze taková částka, která odpovídá desetinásobku splaceného základního a dalšího členského vkladu, a ve zbývající výši prostředky na termínovaném vkladu úročeny nejsou. Horní výše DČV však zákonem není omezena. Další členský vklad je investicí do kapitálu NEY spořitelního družstva, nejedná se o žádný nový produkt. Členský vklad a další členské vklady nejsou ze zákona pojištěny a rovněž nepodléhají úročení.
Pokud se rozhodnu investovat do dalšího členského vkladu, jak mám postupovat?
V tomto případě kontaktujte pracovníky poboček NEY spořitelního družstva, které vám vše vysvětlí. Podmínkou pro možnost vložení dalšího členského vkladu je předchozí splacení základního členského vkladu a uzavření dohody o vložení dalšího členského vkladu.
Jaké výhody mně další členský vklad poskytuje?
Další členský vklad a jeho výše znamenají větší podíl na zisku spořitelního družstva, vyšší majetkovou účast a také více hlasů při hlasování na členských schůzích.
Jak vzniká a co umožňuje členství?
Pro vznik členství stačí vyplnit formulář elektronické žádosti o registraci na našich webových stránkách, následně na naší pobočce podepsat členskou dokumentaci a uhradit vstupní vklad ve výši 1 000 Kč. Okamžikem vzniku členství vám vznikne nárok na poskytování služeb a zároveň budete mít práva člena tak, jak tyto práva plynou ze stanov NEY spořitelního družstva.
Pokud chci členství založit, co je potřeba pro to udělat?
Zanechte nám vzkaz prostřednictvím našich internetových stránek a počkejte, až vás kontaktuje některý z pracovníků pobočky. Poskytne vám informace o postupu uzavření členství vč. dokladů, které je třeba předložit. Následně vám pošle smluvní dokumentaci k podpisu. Vaše podpisy ve smluvní dokumentaci určené pro potřeby NEY spořitelního družstva musí být úředně ověřeny, kopie pro vás ověřená být nemusí.
Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Které z nových ustanovení se družstevníka, který zhodnocuje své úspory ve spořitelním družstvu, dotkne nejvíce?
Zásadní změnou, kterou přináší novela, je změna úročení peněžních prostředků. Úročeny budou vklady založené od 1. 7. 2015 maximálně do výše desetinásobku součtu splaceného členského vkladu a dalšího členského vkladu. Příklad platný od 1. 7. 2015: Na vložených 1 000 000 Kč, které chce klient mít úročené v plné výši, je nutné vložit členský vklad a další členský vklad v celkové výši 100 000 Kč. Pokud vloží 1 000 000 Kč a členský vklad ponechá ve výši základního členského vkladu 1000 Kč, bude se mu úročit pouze 10 000 Kč, ostatní peníze se nebudou zhodnocovat. Pokud je chce klient zhodnocovat, je nutné vložit další členský vklad ve výši 99 000 Kč, aby se mu úročil celý vložený milion korun.
Jaká je výše základního členského vkladu a podmínky jeho splacení?
Základní členský vklad činí 1 000 Kč. V případě, že u NEY spořitelního družstva využíváte vkladové produkty vyplývá ze zákona povinnost vložit další členský vklad, jehož výše se řídí minimálně jednou desetinou vašeho vkladu.
Pokud zaplatím členský vklad 1 000 Kč a ukončím členství, až mi termínovaný vklad doběhne, dostanu celý členský vklad zpět?
V případě ukončení členství dostává člen družstva vypořádací podíl, který je stanoven Zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech při zohlednění dosažených hospodářských výsledků družstva. V závislosti na tom, člen může obdržet částku vyšší i nižší než je splacený členský vklad. Vypořádací podíl je splatný do tří měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období v němž členství zaniklo.
Je členský vklad úročen?
Členský vklad je kapitálový vklad do základního kapitálu NEY spořitelního družstva, který ze zákona nemůže být úročen. Dělá z vás spolumajitele NEY spořitelního družstva (stejně jako držení akcií v případě akciové společnosti). Výnos z tohoto vkladu je proto přímo závislý na výsledku hospodaření NEY spořitelního družstva. V případě ukončení členství může být tedy vyplácený vypořádací podíl vyšší než vložený členský vklad, je-li hospodaření NEY spořitelního družstva ziskové.
Jakým způsobem zhodnocujete spravované finance?
Disponujeme týmem zkušených úvěrových specialistů, kteří finance umísťují do bezpečně zajištěných úvěrů, především pro malé a střední společnosti. Většinu úvěrových klientů získáváme na doporučení důvěryhodných členů NEY spořitelního družstva. Každého klienta, který žádá o úvěr, ověřujeme u několika nezávislých zdrojů a finální schválení zajišťuje úvěrová komise a představenstvo.
Jakým způsobem mohu ukončit členství?
Máte-li zájem vaše členství v NEY spořitelním družstvu ukončit, lze toho docílit vystoupením. Písemný požadavek o vystoupení musíte doručit představenstvu. Uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo řádné oznámení o vystoupení doručeno NEY spořitelnímu družstvu, vaše členství zaniká. Členství rovněž může zaniknout převodem družstevního podílu jinému zájemci. Vaše členství zanikne ke dni schválení převodu představenstvem.
Jsem Vaším členem a mám u vás 2 termínované vklady. Budou se změny zákona vztahovat i na vklady uzavřené před účinností novely zákona v oblasti úročení vkladů?
Na vaše již uzavřené smlouvy o vkladovém účtu se ustanovení novely zákona o omezení výše úročené částky na desetinásobek souhrnu splaceného členského vkladu a dalších členských vkladů nevztahuje. Tyto vklady budou úročeny podle podmínek vaší smlouvy, pokud její platnost skončí nejpozději dnem 31. 12. 2017. V případě, že končí po tomto datu – odkazujeme na odpověď uvedenou na následujícím dotazu.
Jsou v novele zákona nová ustanovení, která se týkají pojištění vkladů?
Ustanovení zákona o spořitelních a úvěrních družstvech o pojištění vkladů novela z pohledu klienta nemění. Vklady do výše 100 000 EUR jsou i nadále ze zákona ve 100 % pojištěny a to včetně sjednaných úroků (příslušenství).

Platební styk

Jaký je bankovní kód?
Bankovní kód NEY spořitelního družstva je 2260 (číslo účtu má formát XXXXXXXXXX/2260).
Do kdy přijímá družstvo prioritní platby, aby byly ten den připsány na účet příjemce?
Každý pracovní den do 12:00 hod.
Kdy budou připsány platby na účet příjemce?
Platby budou připsány následující pracovní den.
Bude možné nadále používat původní číslo účtu?
NEY spořitelní družstvo bude akceptovat platby na sběrný účet NEY spořitelního družstva, vedený u ČSOB, pouze v případě příchozích zahraničních plateb a dále výhradně ve výjimečných případech (např. vklad hotovosti na pobočce ČSOB nebo na obchodních místech České pošty, s.p.) V takových případech je nezbytné, aby platba nesla přesnou identifikaci majitele účtu NEY spořitelního družstva, tj. uvedení čísla běžného účtu, příp. jména/názvu, adresy bydliště/sídla společnosti a účelu zahraniční platby.
Jak jsou zpoplatněny tuzemské prioritní platby?
Prioritní odchozí platba je zpoplatněna částkou 100,- Kč.

Kam dál

Nenašli jste odpověď? Zeptejte se nás.

Zavolejte na 810 20 20 20 nebo nám napište zprávu

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?