810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Obchodní podmínky

Verze ke stažení v pdf: 

vydané NEY spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Koněvova 2660/141 PSČ 130 00, Praha 3 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 4708 účinné od 1.1.2011 (dále jen „Všeobecné podmínky“)

I.
Předmět úpravy

Tyto Všeobecné podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 Zákona 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku upravují veškeré vztahy vznikající mezi Spořitelním družstvem a Klientem na základě Smluv uzavřených zejména v souvislosti s poskytováním služeb Klientům, jakož i pro vztahy vzniklé v souvislosti s jednáním mezi Spořitelním družstvem a Klientem ohledně uzavření takovéto Smlouvy. Všeobecné podmínky tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Spořitelním družstvem a Klientem, pokud Smlouva či jiné ujednání mezi Spořitelním družstvem a Klientem na ně výslovně odkazuje a tyto Všeobecné podmínky byly ke Smlouvě přiloženy nebo Klient měl možnost se s nimi před podpisem Smlouvy seznámit. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od těchto Všeobecných podmínek, má taková úprava přednost před úpravou ve Všeobecných podmínkách. Případný rozpor mezi některými ustanoveními Všeobecných podmínek s ustanoveními Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Všeobecných podmínek.

Považuje-li to Spořitelní družstvo za účelné, vydává pro některé druhy služeb zvláštní obchodní podmínky, které doplňují podmínky stanovené ve Všeobecných podmínkách nebo některé podmínky upravují odchylně (dále jen „Zvláštní podmínky“). Zvláštní podmínky tvoří nedílnou součást dané Smlouvy či jiných ujednání mezi Spořitelním družstvem a Klientem uzavřených v souvislosti s příslušným druhem služby za předpokladu, že tato Smlouva na Zvláštní podmínky odkazuje a Zvláštní podmínky byly ke Smlouvě Klientovi poskytnuty nebo zpřístupněny a Klient učinil o tomto ve Smlouvě prohlášení, a to ve znění platném k okamžiku vzniku vztahu mezi Spořitelním družstvem a Klientem, pokud nedojde k jejich změně v souladu se Zvláštními podmínkami nebo těmito Všeobecnými podmínkami. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od Zvláštních podmínek, má tato úprava přednost před úpravou Zvláštních podmínek.

Obsahuje-li Smlouva nebo Zvláštní podmínky úpravu odlišnou od Všeobecných podmínek, má tato úprava přednost před úpravou Všeobecných podmínek. Pokud zvláštní úprava některých ustanovení ve Zvláštních podmínkách nebo konkrétní Smlouvě není v rozporu s odpovídajícími ustanoveními těchto Všeobecných podmínek ani jejich aplikaci výslovně nevylučuje, použije se s nimi jako jejich doplnění. Stanoví-li tyto Všeobecné podmínky, Zvláštní podmínky nebo konkrétní Smlouva povinnosti či právo Klienta nebo Spořitelního družstva v závislosti na kriteriích, která nejsou nebo nemohou být předem kvalifikována nebo konkretizována, potom takové ustanovení bude interpretováno podle okolností konkrétního případu, v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

Pokud by se kterékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek, Smlouvy či jiného ujednání uzavřené mezi Spořitelním družstvem a Klientem stalo podle platné právní úpravy v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo vynutitelnost jejich zbývajících ustanovení. Takové neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení bude nahrazeno ustanovením platným, účinným nebo vynutitelným s obdobným obchodním nebo právním smyslem, a to na základě dohody mezi Spořitelním družstvem a Klientem nebo výkladem Spořitelního družstva o novém obsahu daného ustanovení, respektujíc původní záměr smluvních stran a soulad s platnou právní úpravou, nebude-li takováto dohoda mezi Spořitelním družstvem a Klientem uzavřena.

Klient je povinen průběžně se seznamovat s aktualizovaným zněním Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek, Smluv, Úrokového sazebníku a Ceníku poplatků. Spořitelní družstvo má právo jednostranně měnit Všeobecné podmínky, Zvláštní podmínky a Smlouvy, jakož i rozdělit tyto na několik částí a každou z nich samostatně měnit, je-li to v zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Klientovi nebo v návaznosti na vývoj právní úpravy či s ohledem na obchodní politiku Spořitelního družstva.

Návrh na změnu Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek nebo Smlouvy poskytne Spořitelní družstvo Klientovi nejpozději 2 měsíce před předpokládanou účinností změny, a to v listinné podobě na pobočce Spořitelního družstva nebo v elektronické podobě na Internetových stránkách. O této skutečnosti Spořitelní družstvo Klienta vhodným způsobem vyrozumí.

Platí, že Klient návrh změny Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek nebo Smlouvy přijal, jestliže příslušný návrh změny byl Klientovi poskytnut ve stanovené lhůtě, Klient jej přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, neodmítl, ačkoliv byl informován o možném důsledku, a Smlouvu nevypověděl, ačkoliv byl o tomto právu v souvislosti s navrhovanou změnou poučen. Změna Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek či Smlouvy se v takovém případě stává pro Klienta závaznou uplynutím stanovené lhůty, nedohodnou-li se Spořitelní družstvo a Klient v konkrétním případě jinak.

Pokud Klient nesouhlasí s návrhem změny Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek či Smlouvy, je oprávněn před nabytím účinnosti změny Smlouvu písemně vypovědět. Výpověď v takovém případě nabývá účinnosti dnem, kdy byla doručena Spořitelnímu družstvu. Stejné účinky jako výpověď má písemné odmítnutí návrhu změny Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek či Smlouvy ze strany Klienta doručené Spořitelnímu družstvu.

Účinností nových Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek či Smlouvy nebo jejich části zaniká účinnost dosavadních Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek či Smlouvy nebo jejich příslušné části. Spořitelní družstvo zpřístupní aktuální znění Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek či Smlouvy v prostorách svých poboček a na Internetových stránkách.

II.
Vymezení některých pojmů

„Internetové stránky“ www.anosd.cz nebo stránky je nahrazující

„Klient“ osoba, která vlastním jménem, jménem jiné osoby nebo za jinou osobu vstoupila se Spořitelním družstvem do jednání o členství ve Spořitelním družstvu nebo do jednání o uzavření Smlouvy se Spořitelním družstvem nebo je členem Spořitelního družstva nebo Smlouvu se Spořitelním družstvem uzavřela, dále i „člen“

„Spořitelní družstvo“ NEY spořitelní družstvo, IČ: 26137755, se sídlem: Koněvova 2660/141 PSČ 130 00, Praha 3 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 4708

„Pokladní hodiny“ část Otvírací doby, kdy příslušná pobočka Spořitelního družstva poskytuje Klientům hotovostní Platební služby

„Otevírací doba“ část pracovního dne, kdy je příslušná pobočka Spořitelního družstva otevřená pro jednání s Klienty

„Ceník poplatků“ přehled poplatků a úhrad účtovaných ze strany Spořitelního družstva Klientům za poskytované služby a náklady s nimi spojené

„Sběrný účet“ účet číslo 188300987/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., jehož je Spořitelní družstvo majitelem

„Smlouva“ smlouva o běžném nebo vkladovém nebo spořícím účtu nebo smlouva o platebních službách uzavřená mezi Klientem a Spořitelním družstvem

„Účet“ běžný nebo vkladový nebo spořící účet zřízený a vedený na základě Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Spořitelním družstvem

„Smluvní pobočka“ pobočka Spořitelního družstva, ve které Klient uzavřel Smlouvu

„Zákon XXX/YYYY Sb.“, v platném znění

„Úrokový sazebník“ přehled úrokových sazeb vyhlašovaných Spořitelním družstvem

„Dispoziční formulář“ formulář stanovený Spořitelním družstvem, na kterém příslušný Správce účtu stanoví k Účtu Disponenty účtu; Dispoziční formulář musí mít náležitosti plné moci. Nevyplývá-li ze Smlouvy nebo Všeobecných podmínek něco jiného, je třeba pojmy používané ve Smlouvě nebo Všeobecných podmínkách vykládat v souladu s jejich vymezením dle zvláštního právního předpisu.

III.
Účet

Účet je běžný nebo vkladový účet zřizovaný a vedený Spořitelním družstvem na základě písemné Smlouvy uzavřené s Klientem.

Spořitelní družstvo vede Účty v českých korunách, eurech a amerických dolarech.

Smlouva může stanovit minimální výši zůstatku, který musí Účet vykazovat. Majitel Účtu je v takovém případě povinen bezodkladně zajistit, aby zůstatek na Účtu dosahoval stanovené výše minimálního zůstatku.

Spořitelní družstvo je oprávněno sdělit třetí osobě Jedinečný identifikátor Účtu, jakož i další informace týkající se Majitele účtu bez jeho souhlasu, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

Kreditní zůstatek na Spořícím kontě je pojištěnou pohledávkou Majitele účtu dle Zákona 21/1992 Sb., Zákona o bankách a Zákona 87/1995 Sb. O spořitelních a úvěrových družstvech.

IV.
Zřízení, vedení a zrušení Účtu

Spořitelní družstvo zřizuje a vede na základě písemně uzavřené Smlouvy Účty pouze takovým Klientům, který splňují podmínky Zákona 87/1995 Sb. v platném znění Spořitelní družstvo zřizuje a vede Účty výhradně na jednoho Majitele účtu. Spořitelní družstvo přiřadí Účtu při jeho zřízení jedinečné číslo, které je zároveň součástí Jedinečného identifikátoru Účtu a je uvedené ve Smlouvě.

Podpisem Smlouvy Klient potvrzuje, že uzavřením Smlouvy vědomě neporušil žádný obecně závazný právní předpis ani žádný svůj smluvní nebo jiný závazek nebo povinnost, a že k uzavření Smlouvy není třeba žádné další schválení jakéhokoliv jeho orgánu nebo jiné osoby.

Smlouva zaniká zejména:
- uplynutím doby, na kterou byla uzavřena;
- písemnou dohodou Smluvních stran; písemnou výpovědí Správce Účtu nebo Spořitelního družstva;
- odstoupením z důvodů stanovených Smlouvou, Všeobecnými podmínkami, Zvláštními podmínkami nebo zvláštním právním předpisem;
- okamžikem, kdy Majitel účtu přestane splňovat podmínky dle Zákona 87/1995, zejména pak ukončením členství Majitele účtu ve Spořitelním družstvu;
- písemným odmítnutím návrhu změny Smlouvy, Všeobecných podmínek, Zvláštních podmínek či Ceníku poplatků ze strany Klienta, doručeným Spořitelnímu družstvu dle čl. XII. Všeobecných podmínek.

 

Spořitelní družstvo je oprávněno Smlouvu kdykoliv vypovědět. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby. Nestanoví-li Smlouva jinak, činí výpovědní doba 2 měsíce. Výpovědní doba počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Klientovi.

Spořitelní družstvo je oprávněno od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zvláštním právním předpisem.

Není-li dále stanoveno jinak, je Klient oprávněn Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Smlouva zaniká dnem doručení výpovědi Spořitelnímu družstvu.

Klient není oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud pohledávka Klienta vůči Spořitelnímu družstvu na zaplacení zůstatku na Účtu (jeho části) slouží k zajištění závazku vůči Spořitelnímu družstvu nebo třetí osobě.

V případě, že na základě další Smlouvy uzavřené mezi Spořitelním družstvem a Klientem jsou k Účtu navázány jiné produkty a služby poskytované Spořitelním družstvem Klientovi, okamžikem zániku Smlouvy automaticky zanikají další smlouvy uzavřené mezi Spořitelním družstvem a Klientem, jejichž předmětem jsou uvedené navazující produkty a služby.

K okamžiku zániku Smlouvy Spořitelní družstvo zruší příslušný Účet a případný kladný zůstatek na Účtu vyplatí způsobem určeným ve Smlouvě, ve výpovědi Smlouvy nebo dohodě o ukončení Smlouvy. Nebude-li možné vypořádat kladný zůstatek na Účtu dle předchozí věty, zůstane na původním Účtu evidován, (nebude úročen) do doby, než Správce účtu sdělí Spořitelnímu družstvu další postup. Na zrušený Účet již nelze připisovat peněžní prostředky. Zrušením Účtu pozbývají účinnosti všechny doklady a platební nástroje vydané k tomuto Účtu.

V.
Majitel účtu, Správce účtu a Disponent účtu

Majitelem účtu se rozumí Klient, který je ve Smlouvě jako majitel Účtu výslovně označen. Majitel účtu je zároveň jediným vlastníkem peněžních prostředků na Účtu a jedinou oprávněnou osobou pro poskytnutí náhrady za pojištěnou pohledávkou z kreditního zůstatku na Účtu dle Zákona 21/1992 Sb.

Správcem účtu se rozumí osoba, která je oprávněná nakládat s Účtem, tj. uzavřít, změnit a ukončit příslušnou Smlouvu. Pouze Správce účtu je oprávněný určit Disponenta účtu. Správcem účtu je Majitel účtu, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, nebo jeho zákonný zástupce nebo osoba, které Majitel účtu udělil zvláštní plnou moc k nakládání s Účtem, případně osoba, které obdobné postavení přiznává zvláštní právní předpis (například insolvenční správce). Podpis Majitele účtu na zvláštní plné moci musí být úředně ověřen. To neplatí, je-li zvláštní plná moc udělena před pracovníkem Spořitelního družstva.

Disponentem účtu může být pouze konkrétní fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, kterou stanovil Správce účtu v řádně vyplněném Dispozičním formuláři, která byla pracovníkem Spořitelního družstva identifikovaná dle Zákona 284/2009 Sb. Zákona o platebním styku a která před pracovníkem Spořitelního družstva vlastnoručně vyhotoví na příslušném Dispozičním formuláři svůj vzor Platebního souhlasu. Disponent účtu stanovený Správcem účtu v platném a účinném Dispozičním formuláři může nakládat s využitelnými peněžními prostředky na Účtu prostřednictvím Platebních služeb poskytovaných k Účtu. Spořitelní družstvo má právo odmítnout provést dispozici s Účtem či peněžními prostředky na Účtu, pokud by to bylo v rozporu s obecně závazným právním předpisem, rozhodnutím soudu či správního nebo jiného orgánu veřejné moci, Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami nebo příslušnými Zvláštními podmínkami. Spořitelní družstvo má rovněž právo odmítnout provést dispozici s Účtem či peněžními prostředky na Účtu, pokud má důvodné pochybnosti o oprávněnosti konkrétní osoby požadovanou dispozici navrhnout a nepodaří-li se oprávnění takové osoby jinak důvěryhodně prokázat.

Disponent účtu může vzor svého Platebního souhlasu kdykoliv změnit. Nový vzor Platebního souhlasu nabývá účinnosti následující pracovní den po jeho obdržení Spořitelním družstvem, nedohodnou-li se Spořitelní družstvo a Disponent účtu na jiném termínu účinnosti. Změna vzoru Platebního souhlasu se nevztahuje na Platební příkazy udělené Spořitelnímu družstvu před tím, než nový vzor Platebního souhlasu nabude účinnosti. Spořitelní družstvo má právo před provedením Platebního příkazu požadovat, aby Disponent účtu vyhotovil Platební souhlas na Platební příkaz před zaměstnancem Spořitelního družstva.

Platební souhlas musí být vyhotoven tak, aby se stal trvalou součástí Platebního příkazu a Platební souhlas na Platebním příkazu se musí shodovat s Platebním souhlasem na Dispozičním formuláři.

VI.
Platební transakce prováděné prostřednictvím Spořícího konta

Provádění platebních transakcí, jakož i poskytování dalších platebních služeb dle Zákona 284/2009 Sb. se řídí Platebními podmínkami.

VII.
Informování o peněžních prostředcích na Účtu

Spořitelní družstvo informuje Majitele účtu o zúčtovaných peněžních prostředcích na Účtu prostřednictvím výpisu z Účtu. Výpis informací o peněžních prostředcích zúčtovaných na Účtu do posledního dne období daného Smlouvou nebo Zvláštními podmínkami včetně poskytuje Spořitelní družstvo vždy k 3. dni následujícího období v listinné podobě k osobnímu převzetí na Pobočce.

Po skončení kalendářního roku, nejpozději do 15.1. roku následujícího, informuje Spořitelní družstvo Majitele účtu o zůstatku peněžních prostředků na Účtu k 31.12. příslušného kalendářního roku prostřednictvím ročního stavového výpisu z účtu. Roční stavový výpis z Účtu je Majiteli účtu poskytován v elektronické podobě na e-mail nebo v listinné podobě osobně na Pobočce, a to bezprostředně po uplynutí lhůty dle věty první, nestanoví-li příslušná Smlouva nebo Zvláštní podmínky výslovně jinak.

Bez souhlasu Majitele účtu poskytne Spořitelní družstvo výpis z Účtu nebo informace v něm uvedené třetí osobě, stanoví-li tak zvláštní právní předpis nebo vykonatelné rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci.

VIII.
Úroky a zdanění

Peněžní prostředky na Účtu jsou úročeny příslušnou úrokovou sazbou uvedenou v aktuálním a účinném Sazebníku, nebyla-li příslušná úroková sazba sjednána ve Smlouvě.

Úroková sazba může být sjednána jako úroková sazba pevná nebo pohyblivá. Výše úrokové sazby může být odvislá od výše zůstatku na účtu.

Aktuální výši úrokové sazby vyhlašuje Spořitelní družstvo v Úrokovém sazebníku zveřejněném na Pobočkách a Internetových stránkách družstva.

Úroky z peněžních prostředků na Účtu jsou počítány jako součet úroků denních zůstatků na Účtu za dané období. Přitom je rozhodující skutečný počet dnů v roce a skutečný počet dnů v daném období.

Úroky z peněžních prostředků na Účtu jsou k peněžním prostředkům na Účtu připsány nejpozději ke dni zrušení Účtu.

Úročení peněžních prostředků na Účtu začíná nejpozději dnem připsání peněžních prostředků na Účet a končí dnem předcházejícím dni odepsání peněžních prostředků z Účtu.

Úroky připsané k peněžním prostředkům na Účtu jsou zdaňovány v souladu se zvláštním právním předpisem.

IX.
Poplatky, Ceník poplatků

Klient se zavazuje hradit Spořitelnímu družstvu poplatky za poskytované služby dle Ceníku poplatků platného a účinného k okamžiku poskytnutí příslušné služby.

Spořitelní družstvo je oprávněno jednostranně měnit Ceník poplatků s ohledem na aktuální situaci na trhu a obchodní politiku Spořitelního družstva.

Návrh na změnu Ceníku poplatků poskytne Spořitelní družstvo Klientovi nejpozději 2 měsíce před předpokládanou účinností změny, na Pobočkách a Internetových stránkách, jde-li o změnu v neprospěch Klienta.

Platí, že Klient návrh změny Ceníku poplatků přijal, jestliže příslušný návrh změny byl Klientovi poskytnut ve stanovené lhůtě, Klient jej přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, neodmítl, ačkoliv byl informován o možném důsledku, a Smlouvu nevypověděl, ačkoliv byl o tomto právu v souvislosti s navrhovanou změnou poučen. Změna Ceníku poplatků se v takovém případě stává pro Klienta závaznou uplynutím stanovené lhůty, nedohodnou-li se Spořitelní družstvo s Klientem v konkrétním případě jinak.

Pokud Klient nesouhlasí s návrhem změny Ceníku poplatků, je oprávněn před nabytím účinnosti změny dotčenou Smlouvu písemně vypovědět. Výpověď v takovém případě nabývá účinnosti dnem, kdy byla doručena Spořitelnímu družstvu. Stejné účinky jako výpověď má písemné odmítnutí návrhu změny Ceníku poplatků ze strany Klienta doručené Spořitelnímu družstvu.

Účinností nového Ceníku poplatků nebo jeho části zaniká účinnost dosavadního Ceníku poplatků nebo jeho příslušné části. Spořitelní družstvo zveřejní aktuální znění Ceníku poplatků na Pobočkách a Internetových stránkách družstva.

Vyúčtování poplatků je prováděno formou srážky z Účtu, k němuž byla příslušná služba poskytnuta.

Klient není oprávněn proti peněžité pohledávce Spořitelního družstva za Klientem započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za Spořitelním družstvem.

Klient podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s aktuálním Ceníkem poplatků platným a účinným v den podpisu Smlouvy a že souhlasí s jeho zněním. Klient je povinen pravidelně se seznamovat se platným a účinným zněním Ceníku poplatků.

X.
Reklamace

Oprávněná osoba má právo uplatňovat vůči Spořitelnímu družstvu reklamace a stížnosti dle účinného Reklamačního řádu, a to osobně na pobočce Spořitelního družstva nebo prostřednictvím písemného formuláře.

Neuplatní-li Klient vůči Spořitelnímu družstvu reklamaci závady do osmnácti měsíců od jejího zjištění, právo Klienta vůči Spořitelnímu družstvu na náhradu případně vzniklé škody zaniká.

Spořitelní družstvo vyrozumí Klienta o způsobu vyřešení reklamace do 30 dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s Klientem jinak. Pokud je na základě reklamace nutné provést šetření, pro které nemůže být reklamace vyřízena ve stanovené lhůtě, informuje Spořitelní družstvo o této skutečnosti Klienta písemně s uvedením nového termínu vyřízení.

Klient je povinen poskytnout Spořitelnímu družstvu při vyřizování reklamace součinnost a postupovat tak, aby celkový rozsah případné hrozící škody byl co nejnižší nebo aby byla zcela odvrácena.

Spořitelní družstvo zveřejňuje platné a účinné znění svého Reklamačního řádu na Pobočkách a Internetových stránkách družstva.

Klient je oprávněn obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování služby na Českou národní banku.

Ustanoveními čl. X. Všeobecných podmínek nejsou dotčena práva Klienta z titulu odpovědnosti Spořitelního družstva za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci včetně způsobu a lhůt pro jejich uplatnění stanovená Zákonem 284/2009 Sb.

XI.
Zpracování osobních údajů, identifikace a kontrola Klienta, mlčenlivost

Spořitelní družstvo je oprávněno vyžadovat od Klienta osobní údaje, které souvisejí se službou, jež je Klientovi poskytována, a které je Spořitelní družstvo povinno zpracovávat podle zvláštních právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů Klienta může být podmínkou pro uzavření Smlouvy a poskytnutí požadované služby.

Klient vyjadřuje svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů podpisem písemného souhlasu se zpracováváním osobních údajů Spořitelním družstvem.

Osobní údaje budou zpracovávány k účelu plnění zákonných povinností Spořitelního družstva, k účelu plnění Smlouvy a k účelu ochrany práv a právem chráněných zájmů Spořitelního družstva. Osobní údaje budou zpracovávány Spořitelním družstvem, a to manuálně ve složkách týkajících se jednotlivých Klientů a automatizovaně v informačních systémech Spořitelního družstva. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracovávání, tj. po dobu trvání Smlouvy a dále i po jejím skončení po dobu trvání jakýchkoli závazků Klienta vůči Spořitelnímu družstvu nebo Spořitelního družstva vůči Klientovi a po dobu, po kterou je Spořitelní družstvo povinno osobní údaje zpracovávat podle zvláštních právních předpisů.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pověřeným pracovníkům Spořitelního družstva. Spořitelní družstvo je dále oprávněno zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze na základě žádosti či předchozího souhlasu Klienta – subjektu údajů nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

Nakládání se získanými osobními údaji se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů. Spořitelní družstvo nesmí s osobními údaji, které byly získány v souladu s tímto zákonem nebo jinými právními předpisy, nakládat jinak, než jak tento Zákon 101/2000 Sb. nebo jiný právní předpis nařizuje nebo dovoluje.

Klient – subjekt údajů má právo požádat Spořitelní družstvo o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů; taková informace mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, a o příjemci, případně kategoriích příjemců. Spořitelní družstvo však má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud Klient – subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Spořitelní družstvo provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Spořitelní družstvo o vysvětlení, nebo požadovat, aby Spořitelní družstvo odstranilo takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost Klienta – subjektu údajů shledána oprávněnou, Spořitelní družstvo neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Spořitelní družstvo žádosti Klienta – subjektu údajů nevyhoví, mají tyto osoby právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tím není dotčeno jejich právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud Klientovi – subjektu údajů vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle Zákona 40/1964 Sb., Občanského zákoníku.

Ve všech případech, kdy Zákon 253/2008 Sb., výslovně uvádí, že Spořitelní družstvo, jakožto povinná osoba, může pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona, dává Klient Spořitelnímu družstvu podpisem písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů výslovný souhlas k takovému zpracování svých osobních údajů.

Klient je povinen podrobit se řádné identifikaci, případně kontrole ze strany Spořitelního družstva. Za tím účelem je Klient povinen poskytnout Spořitelnímu družstvu potřebnou součinnost. Klient je zejména povinen předložit Spořitelnímu družstvu ve stanovené formě platné doklady či dokumenty prokazující jeho totožnost, členství ve Spořitelním družstvu, případně jeho vznik a existenci, jde-li o právnickou osobu. Klient, jednající jako statutární orgán či zástupce jiné osoby, je navíc povinen doložit Spořitelnímu družstvu své oprávnění jednat jménem jiné osoby nebo za jinou osobu. Klient výslovně souhlasí s pořízením a zpracováním kopií nebo výpisů z předložených dokladů či dokumentů.

Spořitelní družstvo je oprávněno provádět identifikaci Klienta. Identifikaci provádí v souladu se zvláštním právním předpisem pracovník Spořitelního družstva či osoba jím k tomu zmocněná. Klient je povinen poskytnout Spořitelnímu družstvu veškerou potřebnou součinnost, zejména předložit požadované informace a doklady. V případě, že se Klient odmítne podrobit se identifikaci nebo neposkytne potřebnou součinnost nebo se z jakéhokoliv důvodu nepodaří identifikaci provést, je Spořitelní družstvo oprávněno požadovanou službu odmítnout.

Spořitelní družstvo je oprávněno za účelem provedení opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vyžadovat od Klienta kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu předložení požadovaných dokladů nebo informací (zejména o účelu a zamýšlené povaze obchodu, zdroji peněžních prostředků či jejich skutečného majitele, je-li Klient právnická osoba).

Klient je povinen informovat Spořitelní družstvo nejpozději do deseti (10) pracovních dnů o veškerých změnách údajů uvedených ve Smlouvě nebo souvisejících dokumentech a/nebo jinak předaných Spořitelnímu družstvu. Klient je zejména povinen oznámit Spořitelnímu družstvu změnu svého jména a příjmení, resp. obchodní firmy či názvu, adresy trvalého pobytu, resp. sídla nebo místa podnikání, změny statutárního orgánu, jeho složení a/nebo změny osob oprávněných jednat jménem Klienta a dále změnu telefonního čísla, e-mailové a kontaktní poštovní adresy a bankovního spojení. Na žádost Spořitelního družstva je Klient povinen doložit danou změnu příslušnými doklady.

Klient je povinen oznámit Spořitelnímu družstvu bez zbytečného odkladu ztrátu či odcizení dokumentů vztahujících se ke Smlouvě a dokumentů či jiných předmětů sloužících k identifikaci Klienta, zejména osobních dokladů či razítka Klienta.

Klient je povinen Spořitelnímu družstvu oznámit a doložit bez zbytečného odkladu jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění práv a povinností Klienta či Spořitelního družstva ze Smlouvy, a to zejména ukončení Klientovy podnikatelské činnosti, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, exekuce či výkonu rozhodnutí na majetek Klienta, přeměnu Klienta či změnu jeho právní formy.

Spořitelní družstvo zachovává mlčenlivost o skutečnostech týkajících se Účtu Klienta nebo poskytovaných služeb. Spořitelní družstvo je oprávněno tyto informace poskytovat pouze na základě žádosti či předchozího souhlasu Klienta nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

XII.
Závěrečná a přechodná ustanovení

Veškerá oznámení a dokumenty doručuje Spořitelní družstvo Klientovi osobně na Smluvní pobočce nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě, případně na jinou adresu, kterou Klient Spořitelnímu družstvu oznámí způsobem dle těchto Všeobecných podmínek, nestanoví-li Smlouva jinak. V případech výslovně upravených zvláštním právním předpisem volí Spořitelní družstvo způsob doručení zásilky v souladu s tímto právním předpisem.

Písemná sdělení v listinné podobě doručuje Spořitelní družstvo prostřednictvím:
- držitele poštovní licence (pošty); není-li prokázán opak nebo dohodnuto jinak, považuje se tuzemská zásilka za doručenou pátým (5) pracovním dnem po dni odeslání, zásilky do evropských států se považují za doručené desátým (10) pracovním dnem po dni odeslání a zásilky do mimoevropských států patnáctým (15) pracovním dnem po dni odeslání. Toto platí i pro zásilky, které se Spořitelnímu družstvu vrátí jako nedoručitelné; - jiného doručovatele (kurýrní služby) nebo pracovníka Spořitelního družstva; zásilka je doručena okamžikem převzetí Klientem, resp. pověřenou osobou, nebo okamžikem odmítnutí převzetí.

Poplatky za doručení zásilek se řídí Ceníkem poplatků. Není-li příslušný poplatek v Ceníku poplatků uveden, odráží cena za doručení cenu účtovanou Spořitelnímu družstvu příslušným zprostředkovatelem doručení zásilky.

Klient provádí oznámení a doručuje dokumenty osobně na Smluvní pobočku nebo písemným podáním s úředně ověřeným podpisem doručeným na adresu Smluvní pobočky nebo na adresu sídla Spořitelního družstva, nestanoví-li Smlouva jinak.

Práva a povinnosti mezi Klientem a Spořitelním družstvem upravené Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami se řídí právním řádem České republiky.

K řešení sporů mezi Klientem a Spořitelním družstvem jsou příslušné soudy České republiky. Vznikne-li mezi Klientem a Spořitelním družstvem spor při poskytování platebních služeb, je Klient oprávněn obrátit se s návrhem na řešení sporu na finančního arbitra dle Zákona 229/2002 Sb., Zákona o Finančním arbitrovi Klient, který je spotřebitelem nebo drobným podnikatelem ve smyslu příslušných ustanovení Zákona 284/2009 Sb., je oprávněn se obrátit se svou stížností na Českou národní banku.

Tyto Všeobecné podmínky se za podmínek stanovených v čl. I. Všeobecných podmínek a § 94 Zákona 284/2009 Sb. stávající součástí smluv uzavřených před nabytím účinnosti těchto Všeobecných podmínek mezi Spořitelním družstvem a jednotlivými Klienty, které svým obsahem splňují náležitosti smlouvy o běžném účtu dle ustanovení § 708 a násl. Zákona 513/1991 Sb. a zároveň smlouvy o platebních službách dle § 74 Zákona 284/2009 Sb. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.11.2011.

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?